Η Ιστορία μας

Η πρώτη εμφάνιση της εταιρίας ανάγεται στο έτος 1927, όταν συνεστήθη η Ομόρρυθμος Εταιρία "Στύλογλου - Εφραίμογλου & ΣΙΑ" και αναγέρθηκε το πρώτο υφαντήριο στον ίδιο χώρο, όπου βρίσκεται και τώρα το βιομηχανικό της συγκρότημα. Ιδρυτές της ήταν δύο οικογένειες που έφερναν από τον τόπο καταγωγής του, τη Σπάρτη, Μ. Ασίας, εμπειρίες και γνώσεις κυρίως από την παραγωγή και εμπορία ταπήτων. Το έτος 1933, η εταιρία διευρύνθηκε με την είσοδο νέων συνεταίρων ειδικών στο ανδρικό ύφασμα και μετονομάσθηκε σε "Αθανάσογλου - Εφραίμογλου - Στύλογλου & ΣΙΑ Ε.Ε.". Με τη νέα της μορφή ειδικεύθηκε στην παραγωγή μάλλινων ανδρικών υφασμάτων (κασμήρια), που με τις επωνυμίες "ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ" και "ΣΤΕΡΛΙΝΑ" έγιναν γνωστά και κατέκτησαν την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής τους.

Το έτος 1950, συμφωνήθηκε η αποχώρηση της ομάδας Αθανάσογλου και ανασυστήθηκε η ομόρρυθμος εταιρία "Στύλογου - Εφραίμογλου & Σία", που αργότερα, το έτος 1975 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα η εταιρία προμηθεύει την ελληνική και διεθνή αγορά με υψηλής ποιότητας υφάσματα δίνοντας προσοχή στη λεπτομέρεια και στην τελειοποίηση των προϊόντων της. 


Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. δεσμεύεται:

 • Στην πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών σε κάθε συναλλαγή τους με την εταιρεία.
 • Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παρέχει στους πελάτες της, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό
 • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας
 • Στην νομότυπη και άρτιαλειτουργία της επιχείρησης ακολουθώντας πιστά και χωρίς απόκλιση οτιδήποτε αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία και έχει σχέση με την δραστηριότητα της
 • Στην εξασφάλιση ότι η πολιτική ποιότητας και οι στόχοι ποιότηταςκαθορίζονται και είναι πλήρως συμβατοί με το πλαίσιο και τη στρατηγική διεύθυνση της Εταιρείας. Οι στόχοι ποιότητας έχουν τεθεί και διατηρούνται ως μέρος των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, της παρακολούθησης και της ανασκόπησης του συστήματος με απώτερο στόχο την αύξηση ικανοποίησης των πελατών. Η αύξηση των πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με την παράλληλη διατήρηση ή αύξηση του προσωπικού αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται με την υψηλή ικανοποίηση του πελάτη, την εκμηδένιση των παραπόνων και τις μη συμμορφώσεις του συστήματος

Στα παραπάνω πλαίσια, η ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Εστοχεύει:

 • στην ανάπτυξη και θεσμοθέτηση απλών και ευέλικτων διαδικασιών λειτουργίας
 • στην τυποποίηση των μεθόδων εργασίας.
 • στη διασφάλιση της σταθερότητας της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων.
 • στην ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης πρόληψης και εντοπισμού προβλημάτων ποιότητας.
 • στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών τις εταιρείας.
 • στην αύξηση τις ικανοποίησης των πελατών

Είναι πεποίθηση της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε ότι η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ποιότητα επιτυγχάνεται με την άρτια οργάνωση της εταιρείας καθώς και με την ανάλυση, καταγραφή, θεσμοθέτηση, και εφαρμογή σαφών διαδικασιών λειτουργίας οι οποίες ακολουθούνται πιστά από όλους, μέχρι να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Δηλώνουμε ότι στην εταιρεία:

 • Η ποιότητα αποτελεί γνώμονα όλων των δραστηριοτήτων της.
 • Τελικοί κριτές της ποιότητας των προϊόντων μας είναι οι πελάτες

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ